Privacy protocol

Toelichting bij Privacyverklaring Mannenkoor St Caecilia 1875 Sweykhuizen.

Inleiding

De vereniging Mannenkoor St. Caecilia 1875 Sweykhuizen (hierna de vereniging) verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in de vereniging en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven en is vastgelegd in het “ Protocol privacy beleid van Mannenkoor St Caecilia 1875 Sweijkhuizen”  op te vragen bij de secretaris.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De vereniging verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met het Privacy protocol.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij, mogelijkerwijs, verwerken. Mogelijkerwijs wil zeggen dat wij niet in alle gevallen over al deze gegevens beschikken:

 • Voor- en achternaam
 • Pasfoto
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Huwelijksdatum.
 • Stemtype
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch  
 • Bankrekening (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De vereniging verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze koormededelingen zoals kooragenda, repertoire, concertdata, evenementen, enz.
 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en
 • u te benaderen voor de betaling van de contributie of andere dienstverlening.

Hoe lang we gegevens bewaren

De vereniging zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijk termijnen.

Delen met anderen

De vereniging verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze relatie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen in de daarvoor bestemde persoonlijke profielpagina op de koorwebsite.

Beveiliging

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op onze privacy-officer.  Bij de najaarsvergadering 2018 is het bestuurslid dhr J .Könings in deze functie benoemd. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag

Wijzigingen

Wij kunnen het Privacyprotocol van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van het protocol op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Accordering

Ter bevestiging dat de leden kennis hebben genomen van dit privacy beleid wordt bij het registreren op de site een akkoord verklaring gevraagd.